• Προϋποθέσεις υπαγωγής πρώην εμπόρου στον Ν. 3869/2010
  17
  Ιουλ

  Προϋποθέσεις υπαγωγής πρώην εμπόρου στον Ν. 3869/2010

  Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ζήτημα περί υπαγωγής πρώην εμπόρου στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3869/2010, «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή».

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • ΑΕΔ 25/2012 - Το θεσπιζόμενο ύψος 6% του επιτοκίου για τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου δεν αντίκειται στο Σύνταγμα
  07
  Δεκ

  ΑΕΔ 25/2012 - Το θεσπιζόμενο ύψος 6% του επιτοκίου για τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου δεν αντίκειται στο Σύνταγμα

  Με την υπ’ αριθμ. 2812/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραπέμφθηκε στο ΑΕΔ  αμφισβήτηση ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα της ρυθμίσεως του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, η οποία ανέκυψε με την έκδοση αντίθετων αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Αρείου Πάγου.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου
  28
  Μαϊ

  Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου

  Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου επιβάλλεται με την επίδοση προς τον τρίτο του κατασχετηρίου, οπότε και παράγει τις συνέπειές της.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας
  21
  Μαρ

  Η μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας

  Η εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση ενός των  συνομιλητών μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας ενέχει παγίδευσή του κα συνεπώς, αποτελεί δέσμευση και περιορισμό στην ελεύθερη άσκηση της  επικοινωνίας.

  Γι’ αυτό, ασχέτως του χώρου όπου έγινε η συνομιλία, η  μαγνητοταινία, στην οποία -χωρίς τη συναίνεση του ετέρου των συνομιλητών- αποτυπώθηκε,  είναι συνταγματικά απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εναντίον του σε πολιτική δίκη,  ανεξαρτήτως του προσώπου που επιχείρησε τη μαγνητοφώνηση, δηλ. έστω  κι αν πρόκειται για πρόσωπο που μετέσχε στη μαγνητοφωνηθείσα συζήτηση. 

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Ψηφισθέν σχέδιο νόμου για τα ναρκωτικά
  14
  Μαρ

  Ψηφισθέν σχέδιο νόμου για τα ναρκωτικά

  Ακολουθεί συνημμένο αρχείο σε μορφή PDF με το πλήρες κείμενο του νόμου.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Το πλαίσιο αναπροσαρμογής του μισθώματος επί εμπορικής μίσθωσης
  07
  Μαρ

  Το πλαίσιο αναπροσαρμογής του μισθώματος επί εμπορικής μίσθωσης

  Εισαγωγή

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται μεγάλη αδυναμία επιχειρήσεων, εμπόρων και επαγγελματιών εν γένει, να ανταποκριθούν στην ακριβόχρονη καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος με τον αντισυμβαλλόμενο τους εκμισθωτή, απόρροια της οικονομικής ύφεσης που πλήττει την χώρα μας.

  Δεδομένης της αρνητικής μεταβολής των οικονομικών μεγεθών πολλών ελληνικών επιχειρήσεων και συνακόλουθα των οικονομικών δυνατοτήτων αυτών, της πτώσης των εμπορικών αξιών των ακινήτων, απόρροια της μειωμένης ζήτησης και εξαιτίας πολλών άλλων παραγόντων, το καταβαλλόμενο και συμφωνηθέν μίσθωμα ή η συμφωνημένη ετήσια ποσοστιαία αύξηση αυτού, αποτελούν πλέον μεγέθη απολύτως δυσανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των μισθωτών.

  Ως εκ τούτου οφείλουμε να παράσχουμε μία ελάχιστη ενημέρωση για το τί τελικά ισχύει με την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων και των τυχόν ποσοστιαίων αυξήσεων αυτών και την ανάγκη τροποποίησης των συμβάσεων επαγγελματικής μισθώσεως που καταρτίστηκαν σε περιβάλλον οικονομικών συνθηκών που πλέον δεν υφίστανται.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου
  17
  Φεβ

  Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου

  Μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση μεταβλήθηκε ο τρόπος εκδόσεως διαταγής απόδοσης μισθίου, το περιεχόμενο αυτής καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης της αποφάσεως εξώσεως. Παρατίθενται οι διαφοροποιήσεις που επήλθαν, ώστε να είναι κατανοητές από τον αναγνώστη.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Γνωμοδότηση για Ι.Κ.Ε.
  15
  Ιαν

  Γνωμοδότηση για Ι.Κ.Ε.

  Μία εταιρία πολύ περισσότερο κεφαλαιουχική και πολύ λιγότερο μικρομεσαία από την ΕΠΕ

  Από τότε που εισήλθε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) στη νομική και οικονομική ζωή της Ελλάδας ο χαρακτηρισμός που κυριαρχεί αδιακρίτως και αδιαλείπτως είναι: «μικρομεσαία επιχείρηση». Και όταν γίνεται σύγκριση με το προϋπάρχον εταιρικό δίκαιο, η σύγκριση αφορά μόνο μία προϋφιστάμενη νομική μορφή: Αυτήν της ΕΠΕ.

  Είναι αληθές ότι το δίκαιο της ΙΚΕ έχει αναλογίες πολλές σε σχέση προς αυτό της ΕΠΕ. Έχει δε αναφερθεί πολλές φορές ότι είναι ενδεχόμενο η ΙΚΕ ως νομικός τύπος όχι απλά να υποκαταστήσει την ΕΠΕ, αλλά ακόμα και να την αντικαταστήσει ολοσχερώς στην πράξη.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Προθεσμία άσκησης προσφυγής σε φορολογικές και τελωνειακές διάφορες
  15
  Ιαν

  Προθεσμία άσκησης προσφυγής σε φορολογικές και τελωνειακές διάφορες

  Πολ 1007/10.1.2013

  ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.2. της παραγράφου ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 σχετικά με την προθεσμία άσκησης της προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές»

  Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012), με τις οποίες αντικαθίσταται και αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (από την έναρξη ισχύος του νόμου 12.11.2012) και παρέχουμε τις εξής οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους:

  1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του τμήματος Β’ του άρθρου πέμπτου του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/20-9-2012), οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με το σχετικό έγγραφό μας, τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας). Συγκεκριμένα, (με την προσθήκη λέξεων) περιορίστηκε η προθεσμία άσκησης των προσφυγών στις εν γένει φορολογικές και τελωνειακές διαφορές από 60 σε 30 ημέρες και (με την προσθήκη εδαφίου β΄) προβλέφθηκε ότι η ως άνω ορισθείσα προθεσμία καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, με σκοπό, μεταξύ άλλων, και την επίσπευση της διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, καθόσον η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ακολουθεί τη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, αλλά και την επιτάχυνση του χρόνου για τη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου
  14
  Ιαν

  Νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

  Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 3 παρ.1,2 και 110 παρ.1 του ν. 4055/2012 με τίτλο "για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 2α Απριλίου 2012, καταργήθηκε η διαδικασία των δύο συζητήσεων ως προαπαιτούμενο για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis