• Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ν. 3869/2010 Περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
  14
  Ιαν

  Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ν. 3869/2010 Περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

  Μια από τις ελάχιστες θετικές εκφάνσεις της οικονομικής κρίσης είναι η προσπάθεια που γίνεται μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και μέσω έκδοσης αποφάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια προκειμένου να "επιβιώσουν" οι επιχειρήσεις και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να εξασφαλιστούν εν γένει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.

  Ο νόμος Κατσέλη με αριθμ.3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (όχι εμπόρων) και οι εκδοθείσες βάσει αυτού αποφάσεις δικαστηρίων δίνουν τη δυνατότητα σε δανειολήπτες να ρυθμίζουν τα χρέη τους με τρόπο που να μπορούν να ανταπεξέλθουν, σε άτοκες ή χαμηλότοκες δόσεις, με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που θέτει.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Δικαστική επίλυση των διαφορών από εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  09
  Ιαν

  Δικαστική επίλυση των διαφορών από εκτέλεση Δημοσίων Έργων

  Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προέκυψαν από την εκτέλεση δημοσίου έργου, αν αυτό εκτελείται στα πλαίσια διοικητικής σύμβασης, είναι το Πολιτικό Εφετείο του τόπου του έργου κι αν αυτό εκτελείται στα πλαίσια διοικητικής σύμβασης είναι το Διοικητικό Εφετείο του τόπου όπου υπογράφηκε αυτή.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας
  09
  Ιαν

  Η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας

  Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επήλθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο λύσης της ομόρρυθμης εταιρίας. Σύμφωνα με τα ισχύοντα πλέον, λόγους λύσης της ομόρρυθμης εταιρίας αποτελούν: α) η πάροδος του χρόνου διαρκείας της, β) σχετική απόφαση των εταίρων, γ) η κήρυξη της σε πτώχευση και δ) η έκδοση δικαστικής απόφασης ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από το Δημόσιο
  09
  Ιαν

  Η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από το Δημόσιο

  Δυνάμει του άρθρου 4 του Ν. 4694/30 (όπως τροποποιήθηκε και ερμηνεύθηκε με τον α.ν. 628/37, το Ν.Δ. 914/41, το Ν.Δ. 1051/42 και τον α.ν. 113/67) του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθ. 52 παρ.11 ΕισΝΚΠολΔ, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου και ένα μήνα μετά την αποπεράτωσή του η κατάσχεση των οφειλόμενων προς εργολάβους σε αντάλλαγμα της κατασκευής έργου, για εκτέλεση του οποίου ο εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασία τρίτων ή προμηθεύεται προς τούτο υλικά από τρίτους ή μηχανήματα κ.λπ., εκτός αν πρόκειται για απαιτήσεις από παροχή εργασίας ή προμηθείας υλικών για το έργο.

   

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Ζητήματα γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου στα πλαίσια δικαστικής διαμάχης των γονέων
  30
  Δεκ

  Ζητήματα γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου στα πλαίσια δικαστικής διαμάχης των γονέων

  Από τις διατάξεις των άρθρων 1511, 1512, 1513 και 1514 του Α.Κ. συνάγεται ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1518 του ιδίου Κώδικα και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του, ασκείται από τους γονείς του από κοινού.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου τέκνου
  30
  Δεκ

  Η έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου τέκνου

  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28-6-2005 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», που απαιτούσε, προκειμένου για την έκδοση διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου,

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η ενδικοφανής προσφυγή κατά τον Ν. 4174/2013
  05
  Οκτ

  Η ενδικοφανής προσφυγή κατά τον Ν. 4174/2013

  ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

  Σε συνέχεια της ως άνω Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία προβλέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών και επιβολής προστίμων (στο εξής: «πράξεις προσδιορισμού») σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασμό με τη με αριθ. 1738/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis